Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, orderbevestigingen en leveringen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijking van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan tegenstelbaar wanneer zij schriftelijk werden bevestigd door de verkoper. Zelfs dan blijven al de overige punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht

Artikel 2 - Offertes en orderbevestiging

 1. Alle offertes en (mondelinge) voorbesprekingen zijn zuiver informatief. De verkoopsovereenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke orderbevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt ook als bevestiging tenzij deze onder expliciet voorbehoud geschiedt. De uitvoering geschiedt conform de algemene verkoopsvoorwaarden in de offerte, het  contract, de bestelbon, de leveringsnota en/of de factuur opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze meegedeeld.
 2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren, ingeval van palletverkoop: voor het transport geregeld is, ingeval van containerverkoop: voor de productie van de goederen. Dergelijke annulering is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 35% van de prijs van de bestelling verschuldigd. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
 3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, dan kan aanpassing alleen indien de onder 2.2 gestelde annulatietermijn nog niet is verstreken. Zoniet kan de verkoper op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de voor de klant nadelige gevolgen  van deze onjuistheden. Daarenboven heeft de verkoper in geval er nog wijziging van de bestelling mogelijk is, het recht zijn prijzen aan te passen.

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs wordt vastgelegd op het ogenblik van de bestelling, met uitzondering van wat in art. 2.3. is bepaald. Indien de vaste en/of variabele kosten ( grondstoffen, lonen, energie, belastingen, heffingen, invoerrechten, valutaschommelingen, etc.) buiten de wil van de verkoper om, op het ogenblik van de levering zouden zijn gestegen met meer dan 5%, dan zal de prijs van de verkochte goederen in gelijke mate worden verhoogd. De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. De nieuwe prijs zal onmiddellijk schriftelijk aan de klant worden meegedeeld en is voor hem bindend.  De nieuwe prijs kan niet leiden tot annulering van geplaatste orders door de klant.
 2. De prijs die wordt meegedeeld is exclusief BTW

Artikel 4 - Afgifte

 1. De plaats en wijze waarop de goederen ter beschikking worden gesteld aan de klant worden telkens uiterlijk op de orderbevestiging, uitgaande van de verkoper , vermeld. De verkoper zal voor wat betreft alle verdeling van vervoersregeling, kosten en aansprakelijkheid steeds beroep doen op de officiële ICC-incoterms en de aldaar laatst vastgelegde interpretatieregels. Deze incoterm zal steeds één van de volgende zijn: EXW, FOB, CFQ, DDU, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke afwijkende afspraak.
 2. Leveringstermijnen zoals meegedeeld op de orderbevestiging, zijn slecht bij wijze van inlichting verstrekt en houden geen verbintenis in. Overschrijding van deze termijnen geeft de klant geen recht op verandering van betalingsvoorwaarden noch op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - Controle en garantie

 1. De koper dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, na te zien of transport correct is verlopen en juistheid van kwantiteit en productsoort nagaan. Indien op dat ogenblik niet wordt geprotesteerd, erkent de klant dat de er geen transportschade is en de gegevens vermeld op de vrachtbrieven, leveringsbonnen en bestelbonnen juist en volledig zijn.
 2. De koper dient binnen de 48 uur na levering en vooraleer de goederen integraal zijn uitgepakt, de levering op haar volledige conformiteit (zichtbare gebreke) na te zien. Iedere klacht die niet binnen dit tijdsbestek schriftelijk ( mail of fax) wordt gemeld of die wordt gemeld nadat de goederen volledig zijn uitgepakt, kan niet meer aanvaard worden. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kwantiteit, kleur of afwerking, kunnen nooit geen grond voor klacht opleveren.
 3. Later vastgestelde niet-conformiteit( verborgen gebreken) kan slechts tot vergoeding aanleiding geven, indien de wettelijke voorwaarden aangaande productaansprakelijkheid zijn voldaan en/of indien de garantievoorwaarden  van de verkoper, zoals bijgevoegd in iedere verpakking van goederen, zijn voldaan.
 4. De vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen de 14dagen te worden gemeld, per aangetekend schrijven, vergezeld van de originele, gedateerde aankoopfactuur.
 5. De garantie vervalt steeds indien enige transport-, opslag, gebruiks of onderhouds-, voorschrift zoals die bij alle goederen zijn meegeleverd, niet werden nageleefd, of indien de gebreken te wijten zijn aan slijtage of impact van zonlicht, of indien de koper zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de verkoper veranderingen of herstelling aan de goederen uitvoerde of liet uitvoeren.
 6. De verkoper heeft steeds het recht om het onderwerp van de klacht te inspecteren, of laten inspecteren en zelf de keuze van herstel, gedeeltelijke of volledige vervanging te bepalen.
 7. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot de zuivere vervanging van de gebrekkige goederen door gelijkwaardige goederen en het transport voor terughaling van dergelijke goederen. Alle andere kosten zoals transportvoorbereiding, verzekering, verwijdering, herplaatsing  e.d. meer, door de klant worden gedragen.
  De verkoper is niet aansprakelijk voor enige andere schade uit welke hoofde ook,
 8. Indien er wordt beslist tot terugname van geleverde goederen om welke reden dan ook is de koper steeds verplicht, de goederen klaar te zetten voor transport binnen maximum 10 werkdagen vanaf de mededeling van akkoord van de verkoper met deze terughaling.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. Niettemin draagt de koper het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen vanaf  het sluiten van de overeenkomst.
 2. De koper zal de verkoper steeds duidelijk verwittigen indien de goederen worden geleverd bij de koper en ze dienen geplaatst te worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.
 3. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot uitstel van betaling, alsook ingeval van ontbinding of faillissement van de koper, zal de verkoper het recht hebben het order of dat gedeelte ervan dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het door de verkoper geleverde, als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Aritkel 7 - Betalingen

 1. De prijs is - behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding op de factuur voor zover het betalingsrisico kan gedekt wordt door de kredietverzekering van de verkoper, betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum ingeval , netto, contant en zonder korting op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Indien er geen kredietverzekeringsdekking is, dient bij paletverkoop deze betaling voor afgifte of levering te gebeuren, bij containerverkoop worden de nodige importdocumenten afgeleverd bij betaling ( CAD-transactie)
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12 %, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.
 3. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 125, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002.
 4. Verkeerde meldingen op de factuur moeten binnen de acht dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven worden meegedeeld. Na afloop van die termijn wordt de factuur geacht juist en aanvaard te zijn.
 5. In geval van betwisting van een deel van de geleverde goederen is de koper in ieder geval gehouden tot betaling op de vervaldag van de factuur van het niet betwiste gedeelte.

Artikel 8 - Waarborgen

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, dan behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn à rato van 35% van het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

Artikel 9 - Industriële en intellectuele eigendom

Indien een door de verkoper geleverd goed inbreuk zou maken op een octrooi of model recht of op andere rechten van industriële- of intellectuele eigendom van derden, zal de verkoper naar haar keuze en na overleg met de koper het betreffende goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht terzake werven, dan wel het goed terugnemen tegen terugbetaling van de betaalde prijs, onder aftrek van een bedrag wegens slijtage en/of ouderdom. De koper dient alleszins de verkoper tijdig en volledig in te lichten over de aanspraken van derden, op straffe van verlies van het recht op de hierboven vermelde prestaties.

Artikel 10 - Overmacht

Ingeval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen. Ingeval van overmacht ziet de koper uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op alle door de verkoper afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

Artikel 12 - Geschillen

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd

BE 0474745912
RC. Gent 199.832